ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งทางไปรษณีย์ ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565