ประกาศฉบับที่ 24/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

  • by

**รายชื่อผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม**