ประกาศฉบับที่ 34/2563 เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

  • by

***รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคกลาง***

สถานที่จัดสอบ อาคาร 3 , อาคาร 5 , อาคาร 7 และอาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

***รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคเหนือ***

สถานที่จัดสอบ อาคาร 29 (อาคารราชภัฏ 90 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ***

สถานที่จัดสอบ อาคารเลื่อนสุริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ , อาคารอรุณจิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ , อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น