ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ 2565-2568 ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 105 คน ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาเลือกบุคคลตามหมายเลขต่อไปนี้ ไม่เกิน 17 คน เพื่อทำหน้าที่แทนท่านในสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (5)