ประกาศฉบับที่ 43/2563 เรื่อง ตรวจสอบผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563