ประกาศฉบับที่ 42/2563 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 เเละขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1/2563