ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การเลือกอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามข้อ 4(4) เเละ (5) เเห่งข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติเเละวิธีการได้มา เเละอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2558