ประกาศฉบับที่ 30/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

  • by

ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ ขั้นตอนที่ 3

ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ ขั้นตอนที่ 3