ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ รุ่น 1