ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งทางไปรษณีย์ เเละสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564