ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง ทะเบียนสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

  • by