ประกาศฉบับที่ 10/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3 ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมขั้นตอนที่ 3 แล้ว และมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 รหัสการสอบ 2564-1