ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2565