ประกาศฉบับที่ 16/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วิชาเวชกรรมไทย ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

  • by