ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นใบสมัครรับเลือกกรรมการ ตามมาตรา 15 (2) (3) (4) และเลือกตั้งกรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

  • by