ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รับรองบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556