ประกาศฉบับที่ 53/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

  • by

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ