ประกาศฉบับที่ 13/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบที่ส่งเอกสารเพิ่มเติม