ประกาศฉบับที่ 22/2564 เรื่อง ขอไม่เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2554 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2564

  • by