สภาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*** ขอความร่วมมือทุก ๆ ท่านกรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ***