ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งทางไปรษณีย์ และสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564