ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การเลือกอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามข้อ4(4)และ(5)แห่งข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่3)

  • by