ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามข้อ4(4)และ(5) แห่งข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2558 วาระ 2564-2569

  • by