การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) วันที่ 21-27 ก.ย. 2564

  • by

คำชี้แจงการเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ)

ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning)

1.เข้าอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning)

ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่ วันที่ 21 – 27 กันยายน พ.ศ. 2564

สามารถเข้ารับการอบรม ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ได้แก่

2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

2.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการแผนไทยประยุกต์

2.3 หมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ ทั้ง 3 กลุ่ม ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา ทางการแพทย์แผนไทยมาแล้ว และใบประกาศนียบัตรจะหมดอายุภายในปี 2564 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่องทางการแพทย์แผนไทย โทร. 021495647

ระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning)