ประกาศฉบับที่ 28/2564 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • by