ประกาศฉบับที่ 11/2564 เรื่องผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564