ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งทางไปรษณีย์ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564