ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยสมาชิกประสงค์รับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564