ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งทางไปรษณีย์ และสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564