ประกาศรายชื่อจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทางไปรษณีย์ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564