ประกาศคณะอนุกรรมการการแพทย์พื้นบ้านไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินความรู้ผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย เพื่อเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2564

  • by