ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563