ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ.2564-2567