ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ. 2564-2567