ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ตำรับยาปรุงเฉพาะรายที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ เฉพาะกัญชาปรุงผสม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING:ZOOM CLUD MEETING)

  • by

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย โทร. 02-149-5647