งานสมัครสอบ

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) ส่วนกลางและภูมิภาค ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบหลักฐาน การสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) (ประยุกต์) ส่วนกลางและภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ – ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by

ขั้นตอนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิก และ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 2 วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ – เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) ในการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ข) (ประยุกต์) ศูนย์สอบภาคเหนือ

ขั้นตอนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิก และ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 2 วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ – เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) ในการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ข) (ประยุกต์) ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอนที่ Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) ส่วนกลางและภูมิภาค ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบหลักฐาน การสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ส่วนกลางและภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ – ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by

ขั้นตอนที่ 1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 2 วิชาเวชกรรมไทย

ขั้นตอนที่ 2 วิชาเภสัชกรรมไทย

ขั้นตอนที่ 2 วิชาผดุงครรภ์ไทย

ขั้นตอนที่ 2 วิชาการนวดไทย

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) ในการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ข) ศูนย์สอบภาคเหนือ

ขั้นตอนที่ 1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 2 วิชาเวชกรรมไทย

ขั้นตอนที่ 2 วิชาเภสัชกรรมไทย

ขั้นตอนที่ 2 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

ขั้นตอนที่ 2 วิชาการนวดไทย

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) ในการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ข) ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) ส่วนกลางและภูมิภาค ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบหลักฐาน การสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ส่วนกลางและภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

  • by

วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ผู้พิการทางสายตา)

วิชาเวชกรรมไทย

วิชาเภสัชกรรมไทย

วิชาผดุงครรภ์ไทย

วิชาการนวดไทย

วิชาการนวดไทย (ผู้พิการทางสายตา)

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) ในการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคเหนือ

วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิชาเวชกรรมไทย

วิชาเภสัชกรรมไทย

วิชาผดุงครรภ์ไทย

วิชาการนวดไทย

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) ในการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ก)
Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อ รหัสประจำตัวในการสอบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนกลางและภูมิภาค ขั้นตอนที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by
แบบคำขอยื่นอุทธรณ์ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๑๒(๒) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๑ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิก / วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) (ประยุกต์) ศูนย์สอบภาคเหนือ

ขั้นตอนที่ ๑ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิก / วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อ รหัสประจำตัวในการสอบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนกลางและภูมิภาค ขั้นตอนที่ ๑ – ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by
แบบคำขอยื่นอุทธรณ์ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๑๒(๒) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ /วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาเวชกรรมไทย

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาเภสัชกรรมไทย

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาการผดุงครรภ์ไทย

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาการนวดไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ศูนย์สอบภาคเหนือ

ขั้นตอนที่ ๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ /วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาเวชกรรมไทย

ขั้นตอนที่ ๒ วิชาเภสัชกรรมไทย

Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนกลางและภูมิภาค ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อ รหัสประจำตัวสอบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนกลางและภูมิภาค ภาคทฤษฎี ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

  • by
แบบคำขอยื่นอุทธรณ์ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๑๒(๒) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

 วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ผู้พิการทางสายตา)
วิชาเวชกรรมไทย
วิชาเภสัชกรรมไทย
วิชาการผดุงครรภ์ไทย
วิชาการนวดไทย
วิชาการนวดไทย (ผู้พิการทางสายตา)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคเหนือ
วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิชาเวชกรรมไทย

วิชาเภสัชกรรมไทย

วิชาผดุงครรภ์ไทย

วิชาการนวดไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา
Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ต่อเนื่อง)

  • by
Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  • by
Read the rest

ประกาศฉบับที่ 2/2565 เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

Read the rest