Skip to content

งานสมัครสอบ

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 38 /2566 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2566

Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 37 /2566 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2566

Read the rest

รายชื่อ รหัสประจำตัวในการสอบ ที่นั่งสอบ และอาคารที่ใช้ในการสอบสำหรับผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)

ตามประกาศ คณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๑ และฉบับที่ ๓๒

• ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๐ /๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อ รหัสประจำตัวในการสอบ ที่นั่งสอบ และอาคารที่ใช้ในการสอบสำหรับผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก)

📲 ตรวจสอบสถานะการสอบ ได้ที่ https://thaimeds.thaijobjob.com/A202302/#

• ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๑ /๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อ รหัสประจำตัวในการสอบ ที่นั่งสอบ และอาคารที่ใช้ในการสอบสำหรับผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข)

📲 ตรวจสอบสถานะการสอบ ได้ที่ https://thaimeds.thaijobjob.com/B202302/index.php#

• ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อ รหัสประจำตัวในการสอบ ที่นั่งสอบ และอาคารที่ใช้ในการสอบสำหรับผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

📲 ตรวจสอบสถานะการสอบ ได้ที่ https://atm-license.thaijobjob.com/202302/index.php#

Read the rest