Skip to content

วาระสภา

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย  ครั้งที่ 7/2565 (30 ก.ย. 2565)

?สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2565  » วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด ให้การรับรองการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการต่ออายุรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการนวดไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย และให้การรับรองผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 
 2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองการหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดทำกำหนดมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย (มคอ.1) และแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและกำหนดมาตรฐานหลักสูตรฯสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย            
 4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ฉบับที่ …. พ.ศ. ….  โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตได้ทุกสาขาที่ผ่านการประเมินหรือสอบผ่านความรู้ในวิชาชีพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการส่งมอบใบอนุญาตให้แก่สมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 5. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ …
Read the rest

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565 (26 ส.ค. 2565)

?สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565 » ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้มีปรับปรุงข้อมูลรายชื่อสถาบันฯ(ก) และสถาบันการศึกษา (ข) ทั้งสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองให้เป็นปัจจุบัน และทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย www.thaimed.or.th เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกและประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย
 2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล (ก) ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรอง (ต่ออายุ) จำนวน 11 แห่ง มีดังนี้
  (1) สถาบันบ้านมณีรินทร์ คลินิกการแพทย์แผนไทย
  (2) สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  (3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  (4) โรงเรียนเวชศาสตร์แผนไทยสงขลา
  (5) โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา จ.ขอนแก่น
  (6) โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย จ.เชียงใหม่
  (7) โรงพยาบาลพนัสนิคม
  (8) ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอกสามพราน นครปฐม
  (9) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  (10) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  (11) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯและการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยของสถาบันการศึกษา (ข) ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับการรับรองแล้ว จำนวน 3 แห่ง มีดังนี้
  (1) หลักสูตรวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เปลี่ยนแปลงข้อมูล)
  (2)
Read the rest

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2565 (27 ก.ค. 2565)

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2565 » ในวันพุทธที่ 27 กรกฎาคม 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุทธที่ 27 กรกฎาคม 2565  เร่งเดินหน้าดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมของสภาการแพทย์แผนไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และมีผลประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมบูธนิทรรศการมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น ร้อยละ 94

2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ คำจำกัดความ โรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย พร้อมคำนิยมเพิ่มเติม จากคณะกรรมการพัฒนาบัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้คือ การติดบุหรี่/ติดสุรา ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “ติดของมึนเมา”, มีสารพิษในร่างกาย ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “พิษเบื่อเมา”, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “มหาสันนิบาตหรือธาตุแตก” และ COVID-19 ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “ไข้หวัดมองคร่อ”

3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูแพทย์แผนไทย ในการต่ออายุผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม และนายกสภาฯได้มอบหมายให้อุปนายกคนที่หนึ่งเขียนโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทยใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมครูมาก่อนซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในแต่ละด้านมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติตามข้อเสนอ ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนี้

(1) รับทราบจำนวนผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบของการสอบทั้ง 3 ขั้นตอน

(2) อนุมัติให้ผู้สมัครสอบที่ทำหนังสือขอเลื่อนสอบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เข้าสอบ ในการจัดสอบครั้งถัดไป (การสอบรหัส 2566-1) โดยไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ขอเลื่อน 

(3) เห็นชอบการตัดสินผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ … Read the rest

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2565 (1 ก.ค. 2565)

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2565 » ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  เร่งเดินหน้าดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ การแจ้งเปลี่ยนชื่อคณะของวิทยาลัยนครราชสีมา ในการปรับโครงสร้างการบริหารระดับคณะวิชาของวิทยาลัยนครราชสีมา จัดตั้ง “คณะสหเวชศาสตร์”

 2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ การแจ้งเปลี่ยนชื่อคณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการเปลี่ยนชื่อจากเดิมคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็น “คณะสหเวชศาสตร์”

 3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ การแจ้งขอย้ายสังกัดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการย้ายสังกัดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจากพยาบาลศาสตร์ เป็น “คณะวิทยาศาสตร์” 

 4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ ตามรายงานประจำปีการศึกษาของสถาบันการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ประจำปี 2563 (มคอ.7) ทั้ง 24 สถาบันการศึกษาฯ

 5. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการแพทย์พื้นบ้าน” เพื่อดำเนินการประเมินหรือสอบผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย ในการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย (ค) 

6. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิชาการตามมาตรา 12 (2) (ก)” เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับรองงานสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ (ก) 

7. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิชาการตามมาตรา 12 (2) (ข)” เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับรองงานสถาบันการศึกษาฯ (ข) 

 8. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) (ก) ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕” และปฏิทินการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ (ก) ประจำปี 2565 

 9. คณะกรรมการสภาฯ มีมติอนุมัติ “การขอต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงความเป็นครูแพทย์แผนไทย” ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เพิ่มเติม) จากที่ได้รับอนุญาตฯ

—————————————

นายชนาณัติ แสงอรุณ  ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย
ผู้สรุปข่าวการประชุม

Read the rest