พุทธศักราช 2495

ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมขึ้น เปลี่ยนชื่อจาก “กระทรวงการสาธารณสุข” เป็น “กระทรวงสาธารณสุข” และได้จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ขึ้น โดยเปลี่ยนจาก “สำนักเลขาธิการนายทะเบียนคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ” เป็น “กองควบคุมการประกอบโรคศิลปะ”