พุทธศักราช 2517

กองควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองการประกอบโรคศิลปะ” แบ่งการบริการงานเป็น 3 งาน คือ งานการประกอบโรคศิลปะ งานสถานพยาบาล และ งานธุรการ หน้าที่หลักของกองการประกอบโรคศิลปะ