พุทธศักราช 2541

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ. 2542