ข้อบังคับ

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2564

  • by

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2564

Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ.2563

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ.2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มาและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2563

  • by

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มาและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการประเมินหรือการสอบผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการประเมินหรือการสอบผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการรับรองและการดำเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการรับรองและการดำเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการกำหนดโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการกำหนดโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการตรวจสอบในอนุญาตประกอบวิชาชีพ หนังสือสำคัญ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการตรวจสอบในอนุญาตประกอบวิชาชีพ หนังสือสำคัญ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563… Read the rest

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2561

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการรับรองหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2561… Read the rest