ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งมีสิทธิรับเลือกและเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็น อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน