ประกาศฉบับที่ 10 /2562 เรื่อง รับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ 2 ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  • by

เรื่อง รับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ ๒ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒