ประกาศฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  • by

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑