ประกาศฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่องวันเวลา เเละสถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาฯรองรับ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  • by

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง วันเวลา เเละสถานที่สอบของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรองมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑