ประกาศฉบับที่ 7 /2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาสอบ สถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2561

  • by

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาสอบ สถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑