ประกาศฉบับที่ 27/2564 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจ (Antigen Test Kit) ของผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2564

  • by

** หมายเหตุ ผู้เข้าสอบหลายวิชาให้นำสำเนาผลการตรวจ (Antigen Test Kit) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องยื่นกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบทุกรายวิชา **