การจัดส่งไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองที่สภาฯได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองที่สภาฯได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

Read the rest

ประกาศทะเบียนใบอนุญาตฯ ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  • by

ประกาศทะเบียนใบอนุญาตฯ ที่ไปรษย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับอนุญาตเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 29

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับอนุญาตเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 29
รอบที่ 3 จัดส่งทางไปรษณีย์

Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561

ตามเอกสารแนบนี้

Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561

ตามเอกสารแนบนี้

Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรมคําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก

  • by

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

ประกาศ

สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรมคําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ

แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 และจะปิดรับบริการชั่วคราว

โดยสภาการแพทย์แผนไทยจะประชาสัมพันธ์แจ้งทราบภายหลังอีกครั้งเมื่อเปิดทําธุรกรรม

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สภาารแพทย์แผนไทย

www.thaimed.or.th

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ… Read the rest