Skip to content

ไม่มีหมวดหมู่

นายกสภาฯ เข้าหารือ บก.ปคบ. และกก.๔ บก.ปคบ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการฝ่าฝืนและกระทำความผิด ตาม พรบ.วิชาชีพฯ

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๖ พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เข้าหารือ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และ ทีมเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.๔ บก.ปคบ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการฝ่าฝืนและกระทำความผิด ตาม พรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนับจากนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนไทยให้สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 38 /2566 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2566

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เตรียมแก้ปัญหา “ขาดหมอ” เร่งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มปริมาณบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุขด้านการแพทย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง การควบคุมหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.or.th หรือ Line: @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 11/2566

Read the rest

นายกฯ แผนไทย กำหนดชัด!! กัญชาทางการแพทย์ต้องใช้โดยแพทย์เท่านั้น!! ผู้ใดแอบอ้างโทษสูงสุดจำคุกสามปีปรับหกหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมแจ้งเวียนเจ้าพนักงานทั่วประเทศ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง การควบคุมการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.or.th หรือ Line: @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 5/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 6/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 7/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 8/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 9/2566

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทยเร่งพัฒนามาตรฐานยกระดับ “หมอนวด” เข้าสู้ด้านการแพทย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การควบคุมหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียนฯ ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.or.th หรือ Line: @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 2/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 3/2566

Read the rest

นายกฯ แผนไทย รวมพันธมิตร เปิดต้นแบบเทศบาลนครรังสิต ยกระดับการนวดไทยและสมุนไพร เข้าระบบมาตรฐานการแพทย์แผนไทย หนุนรายได้ชุมชน

วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานและการให้รับรองมาตรฐานการแพทย์แผนไทย โดย สภาการแพทย์แผนไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มูลนิธิรวมพัฒน์ และ เทศบาลนครรังสิต เพื่อสร้างมาตรฐานการแพทย์แผนไทย ทั้งในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์แผนไทย การนวดไทย การบำบัดรักษาด้วยสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กัญชา กระท่อม ตลอดจนกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยต่างๆ ทั้งที่สืบทอดมาจากอดีต และที่จะพัฒนาต่อยอดประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมไปถึงมาตรฐานคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเป็นต้นแบบมาตรฐานสถานพยาบาลบูรณาการแพทย์แผนไทยเพื่อการให้บริการดูแลสุขภาพพร้อมสร้างเศรษฐกิจด้วยการแพทย์แผนไทยประจำชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ชนิญญา นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า “เทศบาลนครรังสิต และจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมาก สำหรับการพัฒนาส่งเสริมต้นแบบการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดมาตั้งแต่การผ่านพ้นวิกฤติโควิดด้วยการบูรณาการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันด้วยหน่วยงานภาคีพันธมิตรที่มีความพร้อม จึงถึงเวลาที่เหมาะสมต่อการขยายผลขับเคลื่อนการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้มีศักยภาพในการเป็น โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชน อาทิเช่น อาชีพการนวดไทยสามารถสร้างรายได้ถึงวันละสองพันบาท อันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง แม้กับบุคคลที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรี อีกทั้งมีความต้องการอย่างมากในตลาดโลก แต่ยังขาดการพัฒนามาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอย่างจริงจังและเป็นระบบ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้และเข้าถึงการรักษาสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ เช่น สิทธิในการรับการรักษาโรค Office Syndrome ด้วยการประคบนวดไทย มูลค่าสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน หรือ คิดเป็น 250 บาทต่อครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงต่อวัน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสามารถนำจุดนี้มาสร้างเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเครือข่ายการดูแลกันภายในชุมชน ซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยได้เปิดกว้างให้ประชาชนคนไทยที่อ่านออกเขียนได้เข้ารับการฝึกสอนอบรมและทดสอบเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ แม้ยังไม่จบปริญญาตรีก็ตาม”

โดย คุณธนภัทร ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ กล่าวเสริมว่า “นอกจากการฝึกอาชีพแล้ว การพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนไทย ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนไทย ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับมาตรฐานการแพทย์ในระดับสากลควบคู่กันไปด้วย อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อทดแทนมูลค่าการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ในปัจจุบันที่มีราคาสูงและเข้าถึงได้ยาก โดยมีความพร้อมกระจุกตัวอยู่เพียงแต่ในเมือง อีกทั้งเป็นการรักษาเมื่อแสดงอาการป่วยแล้วหรือเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ … Read the rest

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2566 (3 กุมภาพันธ์ 2566)

  • by

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบดังนี้

 1. เห็นชอบ การรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ ตามมาตรา 12 (2)(ก) ดังต่อไปนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลอีสาน จ.สกลนคร, สุดารัตน์ คลินิกการแพทย์แผนไทย จ.อุบลราชธานี, สามัคคีคลินิกการแพทย์แผนไทย จ.จันทบุรี, คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาดทินกร สาขาลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 
 2. เห็นชอบ การปรับแก้ไขหลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การขิดเส้น ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 3. เห็นชอบ การรับรองหลักสูตรนวดไทย : การนวดอันตพฤก (จตุรพฤกษ์) ของกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 4. เห็นชอบ การรับรองหลักสูตรนวดไทย : การนวดไทยสำหรับนักกีฬา ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 5. เห็นชอบ การอนุมัติผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย จำนวน 121 คน 
 6. เห็นชอบ อนุมัติผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทย แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 ให้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย จำนวน 160 คน 
 7. เห็นชอบ รับรองผลการสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 
Read the rest