Skip to content

ไม่มีหมวดหมู่

นายกฯ แผนไทย รวมพันธมิตร เปิดต้นแบบเทศบาลนครรังสิต ยกระดับการนวดไทยและสมุนไพร เข้าระบบมาตรฐานการแพทย์แผนไทย หนุนรายได้ชุมชน

วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานและการให้รับรองมาตรฐานการแพทย์แผนไทย โดย สภาการแพทย์แผนไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มูลนิธิรวมพัฒน์ และ เทศบาลนครรังสิต เพื่อสร้างมาตรฐานการแพทย์แผนไทย ทั้งในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์แผนไทย การนวดไทย การบำบัดรักษาด้วยสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กัญชา กระท่อม ตลอดจนกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยต่างๆ ทั้งที่สืบทอดมาจากอดีต และที่จะพัฒนาต่อยอดประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมไปถึงมาตรฐานคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเป็นต้นแบบมาตรฐานสถานพยาบาลบูรณาการแพทย์แผนไทยเพื่อการให้บริการดูแลสุขภาพพร้อมสร้างเศรษฐกิจด้วยการแพทย์แผนไทยประจำชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ชนิญญา นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า “เทศบาลนครรังสิต และจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมาก สำหรับการพัฒนาส่งเสริมต้นแบบการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดมาตั้งแต่การผ่านพ้นวิกฤติโควิดด้วยการบูรณาการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันด้วยหน่วยงานภาคีพันธมิตรที่มีความพร้อม จึงถึงเวลาที่เหมาะสมต่อการขยายผลขับเคลื่อนการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้มีศักยภาพในการเป็น โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชน อาทิเช่น อาชีพการนวดไทยสามารถสร้างรายได้ถึงวันละสองพันบาท อันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง แม้กับบุคคลที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรี อีกทั้งมีความต้องการอย่างมากในตลาดโลก แต่ยังขาดการพัฒนามาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอย่างจริงจังและเป็นระบบ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้และเข้าถึงการรักษาสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ เช่น สิทธิในการรับการรักษาโรค Office Syndrome ด้วยการประคบนวดไทย มูลค่าสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน หรือ คิดเป็น 250 บาทต่อครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงต่อวัน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสามารถนำจุดนี้มาสร้างเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเครือข่ายการดูแลกันภายในชุมชน ซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยได้เปิดกว้างให้ประชาชนคนไทยที่อ่านออกเขียนได้เข้ารับการฝึกสอนอบรมและทดสอบเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ แม้ยังไม่จบปริญญาตรีก็ตาม”

โดย คุณธนภัทร ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ กล่าวเสริมว่า “นอกจากการฝึกอาชีพแล้ว การพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนไทย ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนไทย ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับมาตรฐานการแพทย์ในระดับสากลควบคู่กันไปด้วย อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อทดแทนมูลค่าการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ในปัจจุบันที่มีราคาสูงและเข้าถึงได้ยาก โดยมีความพร้อมกระจุกตัวอยู่เพียงแต่ในเมือง อีกทั้งเป็นการรักษาเมื่อแสดงอาการป่วยแล้วหรือเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ … Read the rest

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2566 (3 กุมภาพันธ์ 2566)

  • by

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบดังนี้

 1. เห็นชอบ การรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ ตามมาตรา 12 (2)(ก) ดังต่อไปนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลอีสาน จ.สกลนคร, สุดารัตน์ คลินิกการแพทย์แผนไทย จ.อุบลราชธานี, สามัคคีคลินิกการแพทย์แผนไทย จ.จันทบุรี, คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาดทินกร สาขาลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 
 2. เห็นชอบ การปรับแก้ไขหลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การขิดเส้น ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 3. เห็นชอบ การรับรองหลักสูตรนวดไทย : การนวดอันตพฤก (จตุรพฤกษ์) ของกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 4. เห็นชอบ การรับรองหลักสูตรนวดไทย : การนวดไทยสำหรับนักกีฬา ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 5. เห็นชอบ การอนุมัติผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย จำนวน 121 คน 
 6. เห็นชอบ อนุมัติผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทย แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 ให้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย จำนวน 160 คน 
 7. เห็นชอบ รับรองผลการสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 
Read the rest

นายกสภาแพทย์แผนไทย เร่งหารือ สวทช. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุมเข้ม คุณภาพกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั้งระบบ

วันที่ 7 ธ.ค. 65 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นำคณะทำงาน เข้าหารือ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถึงแนวทางการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ตามอนุสัญญาเดี่ยว อันเป็นข้อตกลงตามกฎหมายโลก ซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้กัญชาได้ภายใต้การดำเนินการทางการแพทย์และการวิจัย

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือครอบคลุมไปถึงการกำหนดและควบคุมมาตรฐานของกรรมวิธีและบุคลากรในระบบ ตลอดจนกระบวนการรายงานผลทั้งระบบ ตั้งแต่มาตรฐานของฟาร์มที่ปลูก มาตรฐานของฝีมือผู้ปลูกและผู้ปรุงยา การสกัดสารสำคัญจากกัญชา รวมไปถึงเกณฑ์การใช้กัญชาตามกรรมวิธีการรักษาผู้ป่วยในแต่ละโรค เพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้กัญชาเพื่อพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทั้งระบบอย่างแท้จริง

Read the rest

ด่วน!!! รัฐประกาศ เตือนภัย “ประชาชน” ถึงการแอบอ้างการใช้กัญชาทางการแพทย์

วันที่ 2 ธ.ค. 65 สภาการแพทย์แผนไทย ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านบัญชีไลน์ทางการ เพื่อเตือนภัย แก่ประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากถึงการจำหน่ายกัญชาโดยแอบอ้างว่าใช้ในทางการแพทย์แผนไทย แต่ผู้จำหน่ายมิได้มีใบอนุญาต หรือ ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ระวางโทษตามกฎหมาย พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีระวางโทษสูงสุด จำคุกสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้กัญชา ซึ่งแอบอ้างการแพทย์แผนไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทย สามารถแจ้งได้ทาง บัญชีไลน์ @thaimedcare… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย สำรวจความเห็นเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางส่งเสริมและควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

  • by

วันที่ 29 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย ได้เผยแพร่แบบสำรวจความเห็นเพื่อกำหนด แนวทางการส่งเสริมและควบคุม “การใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนไทย” โดยผู้สนใจสามารถร่วมตอบแบบสำรวจฯ ได้ทาง : https://forms.gle/VyEMYjreNdoivvXZ6

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ อสม.

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ อสม. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อการชะลอวัยและความงาม

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อการชะลอวัยและความงาม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้หมอนวดไทย

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้หมอนวดไทย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest